آیا عصب کشی دندان شیری باعث از بین رفتن عصب دندان دائمی می گردد؟


- خیر، با توجه به اینکه ریشه دندان هاى شیرى از ریشه دندان هاى دائمى جدا هستند، عصب کشى دندان شیرى و دائمى با هم ارتباطى ندارند.

- درمان ریشه (عصب کشى) دندان شیری پوسیده، موجب مى گردد تا محیط زیر ریشه دندان شیرى که محل رویش دندان هاى دائمى است سالم و عاری از عفونت گردد.

- عدم درمان ریشه و وجود عفونت در ریشه دندان شیرى باعث ایجاد آسیب به دندان دائمى مى شوند.


تعداد بازدید:   ۳۶

برگشت