روکش فلزی چه برتری نسبت به پر کردن دندان شیری دارد؟


در مواقعى که پوسیدگى دندان شیرى بسیار وسیع است یا زمانى که دندان شیرى به عصب مى رسد، بهتر است در کودکان با سن کم به جاى ترمیم از روکش فلزی استفاده شود، زیرا ترمیم هاى دو سطحى یا بیشتر مدت زمان زیادى در دهان باقى نمى مانند و ممکن است موجب عود پوسیدگى شوند و یا دندان بشکند و این شکستگى به گونه اى باشد که موجب کشیدن دندان شود. این روکش ها همچنین به علت پوشاندن تمامى سطوح دندانى، مانع از شکستن دندان مى گردند و از پوسیدگى هاى بعدى هم پیشگیرى می نمایند.
نکته قابل توجه این مى باشد که همزمان با افتادن دندان شیری ، روکش هم به همراه دندان می افتد و نیازی به مداخله ندارد.


تعداد بازدید:   ۳۸

برگشت