تعداد دندان های شیری چند عدد می باشد؟


تعداد ٢٠ عدد دندان شیرى تا سن سه سالگى در کودکان رویش نموده و پس از آن تا سن شش سالگى دندانى رویش پیدا نمى کند.

تعداد بازدید:   ۱۰۰

برگشت